Obchodné modely

Ako financovať energetický prechod? CONCERTO ako test ..

Ako financovať energetický prechod? CONCERTO ako testovacie zariadenie pre obchodné modely

Pokiaľ ide o budovy, finančná podpora CONCERTO predstavovala zvyčajne veľmi nízke percento z celkových nákladov na výstavbu. Financovanie predstavovalo 35 % oprávnených nákladov. Podpora zo strany CONCERTO mala pokryť časť nákladov na dodatočné opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti budov nad rámec vnútroštátnych predpisov. Ukázalo sa, že pre mnohé projekty stačil tento veľmi malý stimul na stimuláciu ďalších investícií.

Napriek tomu, že niektoré technológie v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej efektívnosti sa blížia k zrelosti, zostáva financovanie veľkou výzvou, ak má dôjsť k celoeurópskej transformácii energie. Mnoho energetických technológií nie je stále dostatočne ekonomicky životaschopných kvôli ich vysokým počiatočným nákladom a nízkym ziskom alebo nízkym dosiahnutým úsporám. Iné sú životaschopné, iba ak sa pozrieme na dlhšie časové obdobie. Z tohto dôvodu je financovanie hlavnou otázkou pri uskutočňovaní energetickej transformácie.

Projekty CONCERTO na jednej strane demonštrujú, že je potrebné poskytnúť finančnú podporu pre projekty v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej efektívnosti, a na druhej strane, ako mobilizovať súkromné príspevky - často príspevky súkromných domácností. Boli preskúmané súčasné obchodné modely, ktoré majú potenciál prekonať bariéru počiatočných kapitálových nákladov. Zdôraznil sa význam spolupráce s miestnymi a komunálnymi energetickými spoločnosťami a preskúmali sa možnosti novej úlohy pri ponúkaní zmluvných riešení. Partner:  www.najtelo.com

koncert