Úvod

CONCERTO je iniciatíva Európskej únie v rámci Európskeho výskumného centra.

CONCERTO je iniciatíva Európskej únie v rámci Európskeho rámcového programu pre výskum (6. RP a 7. RP). Budovy tvoria 40 % z celkovej spotreby energie v Únii, 33 % emisií CO2 a 70 % spotreby energie EÚ. Podobný podiel emisií skleníkových plynov sa vyskytuje v mestách s obrovským nevyužitým potenciálom nákladovo efektívnych úspor energie.

V reakcii na tieto skutočnosti si CONCERTO kladie za cieľ preukázať, že energetická optimalizácia okresov a komunít ako celku je nákladovo efektívnejšia ako optimalizácia každej budovy osobitne. To sa dá dosiahnuť, ak všetky príslušné zainteresované strany spolupracujú a inteligentným spôsobom integrujú rôzne energetické technológie. Iniciatíva EÚ v rámci Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie sa začala v roku 2005 a bola spolufinancovaná z viac ako 175,5 milióna EUR 58 mestami a komunitami v 22 projektoch v 23 krajinách.

obrázok

CONCERTO je míľnikom smerom k cieľom EÚ do roku 2020:

  • 20 Zlepšenie energetickej účinnosti %
  • 20 % podiel obnoviteľnej energie
  • 20 Zníženie emisií skleníkových plynov %

 

58 miest a spoločenstiev je vzorom a ponúka inovatívne prístupy pre:

  • opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie a inovatívnych technológií (OZE)
  • udržateľného budovania a rozvoja okresov
  • renovácia budov
  • energetická transparentnosť pre občanov
  • integrovaný prístup riešení